Òrgans de govern

La institució titular de l’escola és FUNDACIÓ COR DE MARIA DE VALLS. Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares i les mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

* Òrgans de govern unipersonals

– El/la representant del Patronat és el/la representant de la Fundació Cor de Maria de Valls, en la comunitat educativa i davant el Departament d’ensenyament.

Representant del PatronatÚrsula Jové Batalla

– El/la director/a pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents etapes.

Directora Pedagògica: Imma Abad Nebot

-El/la sotsdirector/a exercita les funcions que, per delegació, hagi rebut del/la director/a.

Sotsdirector/a: Ester Vidal González

* Òrgans de gestió unipersonals

– El/la cap d’estudis d’etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Cap d’estudis d’etapa:

David Tudela Meléndez (EI i EP) Laia Bernadell Maurí (ESO)

– El/la coordinadora de l’animació cristiana és el/la responsable de promoure i animar l’acció pastoral de l’escola, en fidelitat al seu caràcter propi.

Coordinador/a de pastoralNúria Mitjans Jové

– El/la coordinador/a de cicle és el/la professor/a que col·labora amb el/la cap d’estudis de l’etapa en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’equip de professors/es de cicle.

Coordinadores de cicle:

Montse Martínez Esteve – Ed. infantil

Rosa Gibert Plana   – Cicle Inicial

Anna Mestieri Farré – Cicle Mitjà

M. Àngels Rius Masalles – Cicle Superior

 

– L’orientador/a escolar és el/la responsable d’impulsar l’acció tutorial i coordinar l’orientació escolar dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

Orientadora escolar: Rosa M. Salvadó Castellví, pedagoga.

– L’Administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa del/la director/a i de la titularitat del centre.

Administrador/a: Rosa Maria Plana Gené

– El/la secretàri/a respon de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics.

Secretàri/a: Rosa M. Plana Gené

* Òrgans de govern col·legiats

– L’equip directiu del centre és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre i col·labora amb el/la director/a titular i el/la director/a pedagògic/a del centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors/es.

Està format per:

Úrsula Jové Batalla i Rosa M Plana Gené – Representants del Patronat Fundació

Imma Abad Nebot– Directora pedagògica

Ester Vidal González – Sotsdirectora

David Tudela Meléndez  – Cap d’estudis d’EI i EP

Laia Bernadell Maurí  – Cap d’estudis d’ESO

 

– El claustre de professors/es és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors/es que imparteixen la docència en el centre.

Està format per:

- Els/les professors/es són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, comparteixen la responsabilitat global de la tasca educativa de l’escola juntament amb els altres estaments de la comunitat educativa i orienten llur acció docent amb vista a la formació integral de l’alumnat, d’acord amb el que preveu el projecte curricular d’etapa.

– Els/les tutors/es de curs. El/la tutor/a és el/la responsable de vetllar per l’aplicació del projecte curricular en un determinat grup d’alumnes i té la missió d’atendre a la formació integral de cada un d’ells i de seguir dia a dia llur procés d’aprenentatge i maduració personal.

Les funcions del tutor/a són:

  • vetllar per l’atenció individualitzada.
  • conèixer la situació real de cada alumne/a.
  • mantenir relació personal amb els/les alumnes i llurs pares/mares o tutors legals a través de les entrevistes i reunions periòdiques.
  • orientar l’alumnat en el procés d’aprenentatge i ajudar-lo a descobrir i potenciar llurs possibilitats intel·lectuals, físiques i afectives, i acceptar les pròpies possibilitats i limitacions.
  • col·laborar amb el/la coordinador/a de cicle en la creació d’un clima de convivència i disciplina.
  • mantenir relació freqüent amb el professorat de l’alumnat del seu curs, en ordre a assegurar l’adequada convergència en llurs intervencions com a educadors/es.

 

TUTORS/ES

 1. INFANTIL 1r CICLE

P1 M. Lluïsa Boada Fusté

P2-A Laura Gondolbeu Murgadas

P2-B Laia Querol Bel

 1. INFANTIL 2n CICLE

P3-A Gemma Mallafré Canals

P3-B Rosa Maria Ricart Ventura

P4-A M. Jesús de Pedro González

P4-B Montserrat Martínez Esteve

P5-A Roser Murtró Artigal

P5-B Anna Albiol Miquel

Altres professors/es Ed. infantil

Àgata Carreras Boronat

Elisabet Sala Bernabé

Marta Quevedo Ruiz

 1. PRIMÀRIA

Cicle inicial

1PR-A Rosa Gibert Plana

1PR-B Montserrat Cortell Guillemat

2PR-A Montserrat Sans Muñoz

2PR-B Gemma Boronat Boy

Cicle mitjà

3PR-A M. Candela Bordas Pascual

3PR-B Esther Vidal González

4PR-A Montserrat Compte Jové 

4PR-B Anna Mestieri Farré

 Cicle superior

5PR-A M. Àngels Rius Masalles

5PR-B M. Carme Solé Boada

6PR-A Xavier Mestieri Farré

6PR-B Montserrat Borrull Àvila

Altres professors/es Ed. primària

 1. Laia Barceló Figueras

Maria de la Cruz Cahuet Robles

Estel Masip Miquel

Marta Gallego Compte

Elisabet Marsal Pié

Natàlia Pérez García

Emma Valls Aluja

 

 1. SECUNDÀRIA

1r  ESO A   Albert Bigorra Sugrañes

1r  ESO B   Xavier Adserias Sagarra

2n  ESO A   Núria Mitjans Jové 

2n  ESO B   Xavier Masip Estrada

3r  ESO A    Ester Abril Font

3r  ESO B    Glòria Murgadas Claraco

4t  ESO A    Montserrat Plassa Cartañà  

4t  ESO B    Manel Albiol Miquel

Altres professors/es d’Ed. secundària

Inmaculada Abad Nebot

Laia Bernadell Maurí

Pere Compte Jové

Laia Cos Segura

M. Belén Delgado Subirats

Montserrat Plana Batlle

Natàlia Queralt Gavaldà

Rosa M. Salvadó Castellví

David Segarra Gormaz

– El consell escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa al nivell de l’educació infantil, primària i ESO, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets de l’alumnat i llurs pares, mares, professors/es, personal d’administració i serveis, i institució titular.

Està format per:

Directora – Presidenta

Imma Abad Nebot 

Representants de la titularitat

Úrsula Jové Batalla

Rosa M. Plana Gené

Representants dels professors/es

Roser Murtró Artigal

M. Candela Bordas Pascual

Elisabet Marsal Pié

Manel Albiol Miquel

Representants dels pares/mares

Mercè Homs Vera

Marc Miquel Godall

Elisenda Sans Vives

Representants de l’AMPA

Marta Manresa Guardis

Representants de l’alumnat

Anton Ferré Abad

Clàudia Martín Cebrián

Representant del PAS

Mario Martín Delgado

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies