Caràcter Propi

La nostra societat és certament plural i fa ús del dret de la llibertat d’ensenyament per oferir diverses propostes educatives que es tradueixen en l’actual diversitat d’escoles de titularitat pública i privada, cadascuna d’elles amb el seu caràcter propi.

Les Missioneres Cor de Maria, i les fundacions Cor de Maria que s’han anat creant, promovem les escoles COR DE MARIA, el caràcter propi de les quals respon al nostre compromís cristià segons l’esperit del nostre fundador, el Dr. Joaquim Masmitjà.

El CARÀCTER PROPI de les escoles COR DE MARIA queda reflectit en le nostra Proposta Educativa, la qual queda sintetitzada en els principis que exposem a continuació:

 

1.- LA IDENTITAT DE LA NOSTRA ESCOLA

Les escoles COR DE MARIA promovem la formació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, i intentem participar activament en la transformació i millora de la societat.

Per tant, la nostra escola:

– està oberta a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills i les seves filles;

– promou la responsabilitat en la preparació humana com un esforç d’autèntic servei i de col·laboració en la construcció d’una societat més humana i més justa;

– compta amb un equip de professors/es i col·laboradors/es que es comprometen a transmetre una educació de qualitat i coherent amb el CARÀCTER PROPI de les escoles COR DE MARIA.

– compta amb el suport i l’estímul dels pares i de les mares dels alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre;

– s’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya en general i de Valls en particular.

.- afavorim el creixement i la maduració de l’alumnat en totes les seves dimensions.

.- l’educació cristiana té sempre el caràcter d’una oferta respectuosa envers la llibertat de tots els alumnes i totes les alumnes, els professors i les professores i les famílies.

.- eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, conscients que el conreu d’aquests valors és especialment urgent en la nostra societat.

 

2.- LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

– La Institució Titular, és a dir, la Congregació Missioneres Cor de Maria i la Fundació Cor de Maria de Valls amb els seus patrons i patrones, són responsables de comunicar i garantir l’aplicació d’aquells principis i criteris d’actuació que garanteixin la qualitat de l’educació cristiana i de futur que volem impartir.

– Els alumnes i les alumnes són els primers protagonistes de la seva formació. Intervenen activament en la vida de l’escola segons les exigències i possibilitats pròpies de cada edat, assumint responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.

– El personal docent, és a dir, els mestres i les mestres i el professorat, tenen un paper decisiu en l’escola, ja que estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.

– Els pares i les mares, com a principals responsables de l’educació dels seus fills i les seves filles, participen activament en la vida de l’escola, col·laborant especialment amb els educadors/es del centre. Sense aquesta col·laboració és impossible garantir l’èxit de la tasca educativa de l’escola. També presten el seu suport en l’organització del centre, sobretot a través de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes i amb la seva activitat en el Consell Escolar.

– El personal no docent, és a dir, el personal d’administració i serveis, i la resta de col·laboradors i col·laboradores de la comunitat educativa, els quals presten una valuosa cooperació acomplint funcions imprescindible per a la correcta marxa del centre.

 

  1. EL NOSTRE ESTIL

L’estil de vida i de manera de fer de les nostres escoles és fruit de l’esperit propi de les primeres comunitats COR DE MARIA, i remarquem aquests punts:

Actitud acollidora i senzilla, creadora d’un ambient familiar, que facilita el fet d’obrir-se als altres i participar en la vida de grup.

Capacitat de comprensió, que ajuda l’alumnat a la pròpia acceptació i creixement.

Esperit crític i creador, que prepara l’alumnat per col·laborar en una autèntica transformació de la societat.

– Capacitat d’harmonitzar exigència amb flexibilitat.

Actitud solidària per participar en aquelles obres que puguin ser realitzades en bé dels qui ens envolten i de tota la humanitat, especialment dels més necessitats.

Obertura al diàleg, que afavoreix la comunicació i el coneixement mutu en un ambient feliç de confiança recíproca.

Simplicitat, joia i bon humor, elements imprescindibles per construir una comunitat feliç de treball i amistat.

– Devoció a Maria, que pren la mare de Jesús com a model per fer l’aprenentatge senzill i amorós d’aquella donació incondicional que ens fa més persones, més generoses i més grans.

 

  1. ALGUNS TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

L’educació que desitgem oferir a famílies i alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per això,

– ajudem a descobrir i potenciar les possibilitats afectives dels alumnes, educant-los en la sobrietat i per la solidaritat, desenvolupant en ells i elles el sentit comunitari, la corresponsabilitat i la recerca del bé comú.

– ajudem a educar la dimensió social de l’alumne i a promoure la seva inserció en el món de forma responsable i constructiva.

– fomentem els valors ètics i el valor trascendent de la persona educant per la pau, per la resolució no-violenta dels conflcites, emfatitzant el respecte, el diàleg i la riquesa de la diversitat, i treballant per la implantació de la justícia a petita i gran escala.

– eduquem els nens i les nenes, els nois i les noies, en i per la paritat de gènere, desenvolupant en uns i altres totes les seves capacitats i potencialitats, ajudant-los a establir relacions respectuoses de vertadera amistat i, d’afecte, de companyonia, evitant els estereotips i les limitacions de certs esquemes culturals.

– orientem els/les alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions i, tot i acceptant-les, aprenguin a autogovernar-les i a desenvolupar al màxim totes les seves capacitats;

– desvetllem el seu esperit crític per tal que siguin conscients i responsables de les seves idees i, oberts/es a les idees dels altres, siguin capaços i capaçes de valorar-les en la seva justa mesura;

– donem la importància que cal al treball adreçat als/a les alumnes a fi que arribin al desenvolupament ple de les seves possibilitats;

– ajudem als alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques fomentant que participin en les activitats esportives individuals i col·lectives que s’organitzin, fomentant bons hàbits alimentaris i d’higiene corporal i promovent l’afició a l’esport.

– afavorim una educació activa i dinàmica el la qual l’alumne/a sigui el/la protagonista del seu aprenentatge i de la seva educació, promovent l’adquisició d’habilitats i coneixements, i potenciant les relacions de cooperació amb els companys i les companyes;

– posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i preparem els/les alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i discernir les noves formes d’expressió que són habituals en la nostra societat;

– projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, a través d’activitats formatives que ajuden els/les alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada dia més àmplies i a prendre part en iniciatives socials i pastorals.

– eduquem els nostres alumnes i les nostres alumnes en la responsabilitat ecològica, a promoure estils de vida saludables i sostenibles, a ensenyar a estalviar els recursos naturals, perquè són finits i són per a tothom.

– un procés d’avaluació contínua ens permet de verificar el nivell de qualitat de l’acció educativa de l’escola, la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes i l’assoliment de tots els objectius que ens proposem.

 

  1. EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

Missioneres Cor de Maria i el Patronat de la Fundació Cor de Maria de Valls, com a titulars, pares i mares, professorat i personal d’administració i serveis, realitzem conjuntament una tasca comuna i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la formació integral de l’alumnat. Amb aquesta finalitat:

– procurem que la participació de tots i totes en la vida de l’escola ens ajudi a consolidar la Comunitat Educativa i a realitzar el Projecte Educatiu;

– tenim un Reglament de Règim Interior que regula el funcionament de l’escola i garanteix l’adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenim en l’acció educativa;

– el Consell Escolar promou l’actualització del Projecte Educatiu, afavoreix la inserció en l’entorn social i fomenta la corresponsabilitat. El bon resultat de la seva gestió és fruit de la competència, disponibilitat, coherència i compromís de tots i totes i cadascun dels seus membres.

 

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies