Criteris d’avaluació i promoció

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències.

En el nostre centre; l’avaluació serà:

De processos, és a dir, es valorarà el procés realitzat per cada alumn/ae, les dificultats observades i l’evolució que ha realitzat.

Contínua, és a dir, té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar, ràpidament, les mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit (millorar) el seu procés d’aprenentatge.

L’activitat diària de classe serà la principal font d’informació respecte als progressos en els aprenentatges. Per aquest motiu l’alumne/a serà informat dels procediments formals i de les pautes d’observació sistemàtica a fi de desenvolupar-los la capacitat d’aprendre a aprendre (competència transversal 5a). Serà, doncs, avaluable:

 • els exercicis programats
 • els exercicis sense previ avís
 • el treball a casa
 • el treball a classe
 • els treballs especials (Òmnium, Jocs Florals, recerca, ampliació temes, investigació, laboratori, treball sobre llibres, treball de síntesi i recerca, concursos Coca-Cola, Fònix, Cangur,…)
 • l’atenció a classe
 • les intervencions a classe
 • el grau d’interès en la matèria
 • la puntualitat i assistència
 • les aportacions individuals en els treballs en grup realitzats a l’aula
 • la presentació acurada del material de cada matèria
 • la cura i la utilització del propi material
 • el respecte als professors i als companys
 • la participació i l’interès en les sortides culturals
 • els exàmens

 

Diferenciada, és a dir es valorarà l’aprenentatge de l’alumnat matèria a matèria (i no de forma global) a fi de constatar els avenços de l’alumne/a en cadascuna de les matèries.

L’avaluació tindrà caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, és a dir, ha de servir no tan sols per què l’alumne/a millori el seu aprenentatge sinó també per millorar els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent. L’avaluació ha de constatar l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge.

El centre establirà mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant individualment com en grup, per tal de mantenir-los informats del procés d’ensenyament-aprenentatge i del d’avaluació.

Els referents per a l’avaluació són:

 • l’assoliment de les competències bàsiques (CB)
 • els objectius de curs
 • els criteris d’avaluació de cada matèria on es tindrà en consideració:
  • els diferents elements del currículum els controls
  • el treball diari
  • l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a
 • els criteris de promoció de curs per determinar si un alumne/a passa de curs. Es tindrà en consideració l’assoliment de les competències bàsiques (CB) i els objectius de les diferents matèries.
 • els criteris d’avaluació d’etapa per determinar la superació de la mateixa i per a l’obtenció de l’ESO. Es tindrà en consideració l’assoliment de les competències bàsiques (CB) i els objectius generals de l’etapa.

El centre fomentarà la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

En totes les matèries, si s’escau, es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

Criteris de promoció

 • L’alumne/a promociona de curs quan ha superat els objectius de les matèries o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim.
 • Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més.

Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

 • Es pot repetir curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa.
 • Excepcionalment es pot repetir dos cops el 4t curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa.

Avaluació extraordinària (setembre)

Amb la finalitat de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir el procés educatiu amb èxit, quan durant el procés d’educació contínua es detecti que l’alumnat no progressa adequadament, el centre establirà les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació.

 • Es consideren mesures de recuperació:
  • treballs d’estiu
  • treballs monogràfics
  • lectures
  • exàmens de recuperació de setembre

Recuperació cursos anteriors

 • El centre organitzarà la recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors durant els mesos de gener i febrer.
 • Les famílies rebran informació d’aquestes recuperacions.

 

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies