Competències bàsiques a assolir

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, les capacitats, les habilitats i les actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

El fet de plantejar com a necessitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir:

 • integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements.
 • afavorir que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos.
 • orientar el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques. Cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assoleix com a conseqüència del treball en les distintes matèries.

L’eficàcia en la consecució de les competències bàsiques depèn d’una bona coordinació de les activitats escolars de totes les matèries curriculars. I per aconseguir-ho és clau:

 • la participació de l’alumnat en la dinàmica del centre i en el propi procés d’aprenentatge
 • la complementació del treball individual i el treball cooperatiu
 • l’ús de determinades metodologies i recursos didàctics
 • l’acció tutorial amb atenció especial a les relacions amb les famílies
 • la planificació de les activitats complementàries i extraescolars
 • les formes de relació i comunicació que s’estableix entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn

S’ identifiquen com a competències bàsiques les vuit següents:

Competències transversals

Són la base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal.

Les competències comunicatives

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 2. Competències artística i cultural

Les competències metodològiques

 1. Tractament de la informació i competència digital
 2. Competència matemàtica
 3. Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals

 1. Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en viure i habitar el món

Són les relacionades amb la cultura i la visió del món que farà que les accions dels nois i les noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades.

 1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 2. Competència social i ciutadana

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees i matèries curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques, aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina.

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees.

 

 

 

 

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies