Criteris de promoció i avaluació

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències.

En el nostre centre, l’avaluació és:

De processos, és a dir, es valorarà el procés realitzat per cada alumne/a, les dificultats observades i l’evolució que ha realitzat.

Contínua, és a dir, encara que poden haver-hi moments més intensos de recollida d’informació relativa a l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat en èpoques concretes, l’activitat diària de classe serà la principal font d’informació respecte als progressos en els aprenentatges.

Per aquest motiu s’establiran pautes d’observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius per fer un acurat seguiment de l’alumnat.

Global, és a dir partim d’una concepció global de l’alumne/a de manera que no valorem de manera aïllada els aprenentatges de cada àrea si no en conjunt, de manera integrada. Així doncs és important que l’alumne/a hagi demostrat una evolució positiva i un domini suficient de les competències.

L’avaluació tindrà caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, és a dir, té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i detectar les dificultats, és a dir, té un caràcter formatiu en tant que serveix per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i, si és necessari prendre mesures ràpidament per orientar el procés educatiu.

El centre establirà mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant individualment com en grup, per tal de mantenir-los informats del procés d’ensenyament-aprenentatge i del d’avaluació.

Els/les mestres responsables de les diferents àrees informaran l’alumnat a l’inici del curs, dels procediments formals de l’avaluació de: el treball de classe, els deures, el contingut i la manera de valorar les proves (si és que n’hi ha) per tal d’ajudar-los a regular els seus aprenentatges. És a dir, capacitar- los a aprendre a aprendre (competència transversal 5a).

Els referents per a l’avaluació són:

 • l’assoliment de les competències bàsiques (CB)
 • els criteris d’avaluació de les àrees on es tindrà en consideració:
  • els controls
  • els treballs especials (Òmnium, Jocs Florals, recerca, projectes,…)
  • les aportacions individuals en els treballs en grup realitzats a l’aula
  • el treball diari a casa i a l’aula
  • la presentació acurada del material de cada àrea
  • l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a
  • l’actitud demostrada davant el treball cooperatiu (implicació, aportació, col·laboració…)
  • l’atenció a classe
  • les intervencions a classe, la puntualitat i l’assistència
  • la utilització exclusiva del material propi
  • la participació i l’interès en les sortides culturals
  • el respecte als professors i als companys.

Quan el progrés de l’alumne/a no sigui l’esperat, s’adoptaran, tan bon punt es detectin les dificultats, les mesures organitzatives i metodològiques corresponents per tal de garantir l’adquisició dels aprenentatges que permetin millorar el procés educatiu de l’alumne/a.

El centre fomentarà la lectura en totes les àrees, com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

En totes les àrees es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

Promoció

L’alumne/a promociona de cicle o d’etapa quan:

 • ha assolit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat.
 • quan els aprenentatges no assolits no l’impedeixin seguir amb aprofitament el nou cicle o etapa, l’alumne/a haurà de rebre els ajuts i el suport corresponents.

Quan no es compleixin aquestes condicions l’alumne/a no podrà accedir al nou cicle o etapa.

La decisió de la promoció d’un alumne/a l’ha de prendre la comissió d’avaluació.

L’alumne/a només pot repetir una vegada en l’etapa.

 

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies